POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej www.michalmarini.pl, zwanej dalej „Stroną”

2. Polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Strony Internetowej.

3. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. Obowiązującą treść RODO dostępna jest pod adresem:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Michał Marini, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „M&M” MICHAŁ MARINI, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica MARIACKA 17/2,48-304 Nysa, NIP: 7532407527,REGON: 387260014, telefon kontaktowy: + 48 508-397-440, adres poczty elektronicznej: kontakt@michalmarini.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późna. zm.).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników Strony przetwarzane będą w związku z przesłaniem wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

8. Administrator informuje, że w ramach Strony Internetowej mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych.

9. Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Strony Internetowej.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator informuje, że podczas przeglądania zawartości strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, treści.
 2. Przeglądanie strony internetowej nie wymaga podawania przez Użytkownika żadnych danych osobowych.
 3. Na Stronie internetowej stosowany jest protokół transmisji, czyli zainstalowany jest protokół SSL (ang. SecureSocketLayer), który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Zapewnia on w szczególności poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienieserwera.
 4. Administrator informuje, że dane, które zbierane są na jego stronie internetowej przetwarzane są zgodnie z prawem, a także z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami. Zbierane dane są adekwatne do celu.
 5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane na podstawie i w celu:

Cel: Świadczenie Usług Elektronicznych:
a) Formularz kontaktowy
Podstawa prawna:

– Art.6, ust 1, lit. a RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

 – Art.6, ust 1, lit. b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w celu realizacji umowy)  

– Art.6, ust 1, lit. f – RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w celu archiwizacji)

Zakres danych: adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu.

Okres przetwarzania: Po zakończeniu korespondencji

b) opinie

Podstawa Prawna:

– Art.6, ust 1, lit. a RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

– Art.6, ust 1, lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora- archiwizacja danych osobowych- zasada rozliczalności.

Zakres danych: nazwa/imię, adres e-mail.

Okres przetwarzania: Do czasu usunięcia opinii lub zamknięcia strony internetowej

c)  Newsletter 

Podstawa Prawna:  

– Art.6, ust 1, lit. a RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

– Art.6, ust 1, lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora- archiwizacja danych osobowych- zasada rozliczalności.

Zakres danych: adres e-mail.

Okres przetwarzania: Do czasu rezygnacji z subskrypcji + 10 lat

Cel: marketing bezpośredni Towarów i Usług

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres danych:  adres e-mail Okres przechowywania: Niezwłocznie po rezygnacji z przesyłania ofert marketingowych/ do czasu wniesienia sprzeciwu

 • Administrator informuje, że dodatkowo dane przetwarzane są :

– w celu świadczenia usług przeglądania Strony Internetowej, przetwarzane są następujące dane: dane osobowe dotyczące aktywności na Stronie Internetowej, tzn. dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP.; Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

– w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej, ułatwienia korzystania ze Strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Strony Internetowej, przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności na Stronie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

 1. W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu  internetowego Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Powierzenie danych podmiotom zewnętrznym, które współpracują z Administratorem jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym.
 2. Administrator informuje, że korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu  internetowego są:

– Hostingodawca- LH.pl Sp. z o.o.,ul. ks. Jakuba Wujka 7/26,61-581 Poznań,NIP: 7831711517,REGON: 302693647.

– dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Strony Internetowej, np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, poczty elektronicznej. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

– podmioty świadczące usługi księgowe, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego stronę(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie oraz dokonywanych przez niego czynności.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies. Może on np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies, jednak całkowite ich zablokowanie może mieć wpływ na prawidłowe działanie funkcjonalności Strony.

Cookies sesyjne- tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Cookies sesyjne są obowiązkowe, aby funkcjonalności strony działały poprawnie.

Cookies stałe– zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści itp.Powyższe informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten jest zależny od ustawień przeglądarki internetowej urządzenia końcowego. Cookies stałe zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

Cookies podmiotów zewnętrznych- stosowane w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.Mogą to być informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.

Ze względu na fakt, iż niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Sklepu dają możliwość Użytkownikowi wycofanie zgody, na gromadzenie, jak i również wykorzystywanie ich danych dla potrzeb reklam, które bazują na ich aktywności, Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami, które można odnaleźć na stroniewww.youronlinechoices.com.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Na stronie wykorzystywane są poniższe cookies zewnętrzne:

 • w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
 • w celu popularyzacji Strony internetowej za pomocą portalu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 • Na stronie Sklepu  zainstalowany jest kod śledzenia Google Analitycs dostarczanych przez firmę Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA, w celu analizy statystyk strony internetowej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Prawa użytkownikówPodstawa prawnaOpis
Prawo do sprostowaniaart. 16 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)art. 17 RODO Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do bycia zapomnianym „).Szczegółowe warunki są wskazane w art. 17 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danychart. 18 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania. Wszystkie przypadki są szczegółowo opisane w art. 18 RODO
Prawo do przenoszenia danychart. 20 RODOAdministrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu
Prawo do sprzeciwuart. 21 RODOOsoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

Administrator informuje, iż zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostanie dokonane przed jej cofnięciem. Dane użytkowników będą również przetwarzane w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Opisana polityka prywatności odnosi się jedynie do Strony Internetowej Administratora.
 3. Administrator informuje, iż Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W związku z powyższym Administrator zaleca, by zapoznać się z ich treścią.
 4. Administrator będzie powiadamiał o zmianach w treści polityki prywatności, które mogą być związane z rozszerzeniem funkcjonalności na stronie strony internetowej, stosownym komunikatem.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 r.