Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Strony Internetowej https://michalmarini.pl.

§ 1 DEFINICJE

 • Administrator danych osobowych „M&M” MICHAŁ MARINI, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica MARIACKA 17/2,48-304 Nysa, NIP: 7532407527,REGON: 387260014, telefon kontaktowy: + 48 508-397-440, adres poczty elektronicznej: kontakt@michalmarini.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w niniejszym w Sklepie Internetowym.
 • Strona Internetowa – Strona Internetowa Administratora dostępna pod domeną https://michalmarini.pl, zwana dalej Stroną.
 • Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz dostępny na Stronie Internetowej za pomocą, którego Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem.
 • Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w niniejszym Sklepie Internetowym
 • Fanpage- strony na portalu społecznościowym Facebook, za pomocą której można promować firmę lub zostać przekierowanym bezpośrednio na Stronę.
 • Usługa elektroniczna – usługa, która świadczona jest drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dostępny na Stronie www.michalmarini.pl określa w szczególności:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator,
  – zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  – warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  – tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Administrator gwarantuje responsywność Strony Internetowej we wszystkich dostępnych popularnych przeglądarkach internetowych, tj.: Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.
 2. Strona Internetowa wykorzystuje pliki „Cookies”. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności.
 3. Aby skorzystać ze Strony Internetowej należy użyć komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 4. W celu prawidłowego korzystania z usługi elektronicznej formularza kontaktowego na Stronie, wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Użytkowników do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Administrator oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. W związku z tym Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności zalecane jest stosowanie programu antywirusowego i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: + 48 508-397-440 lub adresem poczty elektronicznej kontakt@michalmarini.pl.
 8. Administrator informuje, że Użytkownik prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Administratora. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych może zostać złożona przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: kontakt@michalmarini.pl. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
 9. Dane pobierane w poszczególnych funkcjonalnościach Strony Internetowej oznaczone jako obowiązkowe (*), zbierane są w celu realizacji danej usługi elektronicznej. Brak wskazania tych danych uniemożliwi skorzystanie z formularza kontaktowego.
 10. Aby skorzystać z formularza kontaktowego, Użytkownik zobowiązany jest przed potwierdzeniem dokonania czynności zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Powyższe czynności Użytkownik oświadcza kliknięciem w odpowiedni przycisk wyboru.

§ 3 Formularz kontaktowy

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy jest bezpłatna.
 2. W celu korzystania z formularza należy wejść w zakładkę “kontakt” oraz podać wymagane dane, tj. adres poczty elektronicznej, imię, uzupełnić treść wiadomości, a następnie potwierdzić klikając w „Wyślij  wiadomość”. Użytkownik może podać opcjonalnie numer telefonu w celu przyspieszenia kontaktu.
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się w chwili przystąpienia do wypełniania formularza a kończy z chwilą przesłania go.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z usługi poprzez odstąpienie od wypełniania formularza.
 5. Powyższy formularz umożliwia bezpośredni kontakt z Administratorem.

§ 4 Newsletter

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna i zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. W celu zapisu do biuletynu elektronicznego należy kliknąć w oznaczone pole “zapisz się”, wprowadzić imię, adres e-mail oraz zatwierdzić klikając przycisk “zapisz”
 3. Po uzyskaniu wiadomości potwierdzającej chęć zapisu na newsletter, aby dokończyć proces zapisu, klient zobowiązany jest kliknąć w link podany w korespondencji jako potwierdzenie wyrażenia woli. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
 4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z prenumeraty. Może to uczynić poprzez przesłanie wiadomości do sprzedawcy drogą elektroniczną lub klikając w link umieszczony na dole każdego newslettera usuwający z bazy.

§ 5 Fanpage

 1. Użytkownik poprzez kliknięcie w funkcję „Lubię to” na stronie Fanpage’a Facebook staje się obserwatorem strony.
 2. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z obserwacji poprzez ponowne kliknięcie opcji “Lubię to”.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Strony Internetowej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie. O wszelkich zmianach w jego treści Administrator poinformuje Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu przy pomocy wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Użytkownik może nie zaakceptować brzemienia zaktualizowanego Regulaminu.
 2.  Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania umów zawartych jeszcze przed jego wejściem w życie oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Użytkownika na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na www.michalmarini.pl Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niego w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiednią zakładkę oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 10.10.2020 r.